El nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació, millorar els seus serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències de l'usuari mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació. Si continueu navegant, consentiu el seu ús d'acord amb la nostra política de cookies. Veure més informació.

IDEC - Universitat Pompeu Fabra

ES / CAT / ENG
Inici > Estudiants > Admissió i matriculació > Condicions generals

Admissió i matriculació

Condicions generals

 1. Aplicació
  Aquestes condicions generals són aplicables a tots els programes que s’imparteixen a la Fundació Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, Fundació IDEC-UPF), sota les marques UPF-IDEC i UPF Barcelona School of Management, propietat de la Fundació IDEC-UPF.
 2. Requisits d'accés i admissió
  En tots els programes, el procés d'admissió es basa en criteris acadèmics, competencials i/o professionals. El resultat del procés es comunica per escrit.
  Poden optar al procés d'admissió els candidats que compleixin els requisits legals d'accés i d'admissió indicats a continuació:
  • Màsters universitaris: Poden accedir als programes els participants que compleixin els requisits d'accés generals establerts en la normativa vigent (RD 861/2010, de 2 de juliol de 2010, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007).
  • Màsters propis i postgraus: Poden accedir als programes els participants que acreditin una titulació universitària o un grau propi d'universitat. Els candidats que no tinguin la titulació universitària requerida poden accedir a determinats programes en virtut dels seus mèrits professionals. En aquest cas, i amb caràcter discrecional per part de la Fundació IDEC-UPF, es determinarà quin tipus de certificació obtindran.
  • Altres programes o formació de curta durada: Cal consultar els requisits específics d'accés de cada programa. Addicionalment, cal consultar els requisits específics d'admissió de cada programa.
  Els candidats que vulguin sol·licitar l’avaluació de la seva candidatura per a l’admissió a qualsevol programa han d'abonar la quantitat fixada en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat és a compte del preu total de la matrícula i només serà reemborsable en cas que s'anul·li el programa o quan l’admissió hagi estat denegada. Per a aquest curs aquest import és de 120€.
 3. Entrega de documentació
  A continuació s’especifiquen els documents que cal presentar en el moment de sol·licitar l’admissió:
  • De forma general, i per a tots els programes, cal aportar:
   • Fotocòpia del DNI o passaport.
   • Formulari «Drets i obligacions dels participants» signat degudament.
  • Addicionalment, als màsters universitaris, els màsters propis i els postgraus cal aportar:
   • Una fotografia de mida carnet (format .jpg).
   • Una carta de motivació.
   • Currículum.
   • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari.
  • Per als màsters universitaris cal aportar a més:
   • Original o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic.
  Els participants poden lliurar aquesta documentació en format electrònic per tal que s’avaluï la seva candidatura, però l'admissió definitiva a qualsevol programa està subjecta al fet que la documentació es pugui verificar; per això, cal presentar els originals o les fotocòpies compulsades corresponents com a màxim abans de l'inici del programa. Aquesta entrega és una condició necessària per a l'admissió efectiva.
  El participant es compromet a entregar la documentació en els terminis establerts i es fa responsable en tot moment de la seva autenticitat i veracitat. En cas que es dubti sobre l'autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, es poden dur a terme les diligències necessàries per fer les comprovacions pertinents, així com adreçar-se a l'autoritat competent que ha expedit els documents per tal de validar-ne els punts que resultin dubtosos.
  No lliurar la documentació obligatòria original en els terminis establerts dóna lloc a la suspensió temporal dels drets del participant i, si escau, implica l’anul·lació d’ofici de la matrícula.
  En el cas de titulacions estrangeres de fora de la Unió Europea, és necessari lliurar:
  • Sol·licitud d'autorització per cursar estudis de postgrau.
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari legalitzat per via diplomàtica.
  • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic legalitzat per via diplomàtica.
  Si els títols estan redactats en un idioma diferent del català, el castellà, l’anglès, el francès, l’italià o el portuguès, el títol legalitzat i l'expedient acadèmic han d'anar acompanyats de la traducció jurada al català o el castellà. La traducció oficial es pot tramitar a través d'un traductor jurat autoritzat i inscrit a Espanya, a través de qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat Espanyol a l'estranger o, finalment, a través de la representació consular o diplomàtica a Espanya del país d'origen del sol·licitant.
 4. Reserva de plaça
  Un cop s’hagi admès el candidat, cal formalitzar la reserva de plaça fent el pagament d’un 25% del preu de la matrícula. Aquest import s'ha de fer efectiu dins dels 15 dies posteriors a la data d’admissió; en cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la Fundació IDEC-UPF es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre candidat.
 5. Beques, ajudes i descomptes
  De forma general, els descomptes, les beques i les ajudes de la Fundació IDEC-UPF no són compatibles entre ells. En tot cas, preval el que sigui més beneficiós per a l’estudiant. Cal consultar la informació específica en l'apartat corresponent de la web «Beques i ajuts».
  • Beques Talent: El programa Beques Talent s’adreça a persones amb estudis universitaris, qualitats personals destacables i talent acreditat en l'àmbit acadèmic i, si escau, en l'àmbit professional, i està orientat a facilitar l'accés de persones amb talent als nostres programes de màster. Cal consultar a la web els requisits per poder accedir-hi, així com les diferents convocatòries que s’ofereixen anualment.
  • Descomptes: Els participants amb una matrícula que sigui susceptible de rebre un descompte han d'acreditar-ho en fer la reserva de plaça o abans de formalitzar la matrícula; en cap cas s'apliquen els descomptes una vegada aquesta s’hagi fet efectiva. L'aplicació del descompte es fa una vegada l'estudiant hagi aportat la documentació que acrediti les condicions que li donen dret a beneficiar-se’n i aquestes s’hagin verificat.
 6. Matrícula
  • Formalització de la matrícula: L'import total de la matrícula s'ha de fer efectiu abans de l'inici del programa. En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i els imports abonats.
  • Modificacions de matrícula: El termini màxim per presentar una sol·licitud de modificació de la matrícula (canvi de programa o modalitat) no pot superar en cap cas els 15 dies a partir de la data d'inici del programa. Les sol·licituds presentades fora d'aquest termini no s'admeten a tràmit. Si la modificació comporta un increment de preu de la matrícula, el participant ha d’abonar l’import addicional en un únic termini. Si la modificació suposa una disminució en el preu de la matrícula, no es fa cap reemborsament.
  • Naturalesa dels pagaments: Qualsevol pagament efectuat és personal i intransferible.
 7. Anul·lacions de matrícula
  • Renúncia voluntària a la matrícula per part de l'estudiant: En cas de renúncia, cal fer prèviament una comunicació per escrit dirigida a la Fundació IDEC-UPF.
   • Si la renúncia es produeix fins a una setmana abans de l'inici del programa, es reemborsarà l’import de la matrícula llevat les despeses de gestió, que són de 600€ per a màsters i diplomes de postgrau i d'un 10% del preu de la matrícula per a la resta de programes.
   • Si la renúncia se sol·licita durant els 7 dies anteriors a l'inici del programa, es reemborsarà l’import de la matrícula llevat la reserva de plaça.
   • Si la baixa es fa el mateix dia d'inici del curs o en una data posterior, no correspondrà cap reemborsament.
   L'acceptació de la renúncia de la matrícula per part de la Fundació IDEC-UPF implica, en cas que l’estudiant vulgui tornar-se a matricular, iniciar novament el procés d’admissió.
  • Anul·lació d’ofici de matrícula: La Fundació IDEC-UPF pot procedir a l’anul·lació d’ofici de la matrícula en els casos següents:
   • Per impagament dins dels terminis establerts.
   • Per falsedat o irregularitats en les dades facilitades per a l’accés i/o l’admissió.
   • Per manca de lliurament de la documentació requerida en els terminis indicats.
   • Per qualsevol conducta que vagi en contra del codi ètic de la Fundació IDEC-UPF, com comportaments, expressions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones així com a l’entorn i els espais de la institució.
   L’anul·lació d’ofici no implica en cap cas la devolució dels imports abonats.
  • Anul·lacions de programes: La Fundació IDEC-UPF es reserva el dret de suspendre un programa fins una setmana abans de l'inici, sense que tingui cap altra obligació que retornar les quantitats satisfetes en concepte de matrícula i/o reserva de plaça.
   La Fundació IDEC-UPF ha de comunicar als participants inscrits, amb la màxima antelació possible, com a màxim una setmana abans de l’inici del programa, qualsevol endarreriment o cancel·lació. En cas d'endarreriment, el participant pot acceptar les noves dates o bé sol·licitar l’anul·lació de la matrícula, i el reemborsament de les quantitats abonades.
 8. Itineraris formatius i modularitat
  • Màsters universitaris: No es preveu una matrícula modular o per itineraris.
  • Màsters propis i postgraus: Determinats programes es componen d’altres programes o de mòduls amb matrícula independent. Els estudiants que hagin resultat aptes en algun d’aquests mòduls o programes i vulguin formalitzar la matrícula en el programa superior poden reconèixer els crèdits ja cursats tenint en compte els criteris següents:
   • El període màxim durant el qual es reconeixen els crèdits de programes o mòduls cursats prèviament de manera automàtica és de com a màxim tres anys després de la seva finalització. Una vegada passat aquest temps, la direcció del programa ha de fer una valoració dels continguts que hagin variat i que s’hauran de cursar de nou.
   • Si la part cursada prèviament supera el 40% dels crèdits totals del programa superior, preval la finalització de manera modular, en cas que aquesta sigui possible, i el reconeixement en el programa superior es fa per la totalitat dels crèdits cursats, de forma modular, al final de l’itinerari.
   El cost de gestió del reconeixement és de 200€. Els crèdits pendents de fer per tal d’obtenir la titulació superior, així com els d’actualització de continguts en cas que n’hi hagi, es valoren al preu/crèdit vigent del programa.
   La Fundació IDEC-UPF no es compromet a tenir els programes en la seva oferta més enllà de l'any en què s'ofereixen.
 9. Pràctiques
  De conformitat amb el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats, amb l’objectiu que aquests puguin aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva ocupació i fomentin la seva capacitat d’emprenedoria.
  DESTINATARIS
  Els estudiants matriculats en programes amb un valor acadèmic igual o superior a 15 crèdits ECTS poden realitzar un període de pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular o extracurricular. S’entén per estudiant qualsevol persona que cursi ensenyaments oficials en algun dels tres cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis que ofereixin les universitats (article 1.3 de l’Estatut de l’Estudiant Universitari).
  La possibilitat de fer pràctiques acadèmiques externes queda sempre subjecta a la consecució, amb èxit, del procés de selecció oportú que segueixi l’entitat col·laboradora, sobre la qual recau la decisió última d’incorporar l’alumne en pràctiques o no incorporar-lo, sense que en cap cas el Servei de Carreres Professionals sigui responsable d’aquesta incorporació.
  TIPOLOGIA
  Les pràctiques es poden fer a la universitat mateixa (així com als centres que hi estiguin adscrits) o en entitats col·laboradores, com empreses, institucions i entitats públiques i privades d’àmbit nacional i internacional.
  S’estableixen dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes: les curriculars i les extracurriculars.
  • Pràctiques curriculars (PAE C):
   • Es configuren com a activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis del programa.
   • Són de realització obligatòria. Els estudiants que acreditin experiència professional en un camp relacionat amb els seus estudis la podran reconèixer com a pràctiques curriculars. A aquest efecte, l’estudiant ha de presentar una sol·licitud formal davant el Servei de Carreres Professionals acompanyada d’un informe en el qual s’especifiquin les tasques i les funcions dutes a terme, les hores de dedicació i el calendari, a més dels justificants pertinents que acreditin l’experiència professional. Aquesta sol·licitud s’avaluarà i es resoldrà segons correspongui.
   • Es gestionen a través del Servei de Carreres Professionals. El Servei de Carreres Professionals mantindrà una relació activa amb empreses i organitzacions amb l’objectiu d’identificar oportunitats de pràctiques i promoure la candidatura dels estudiants i, en cas que l’estudiant sigui seleccionat per fer les pràctiques, també gestionarà la subscripció del conveni de cooperació educativa oportú per dur-les a terme. Igualment, gestionarà la subscripció d’aquest conveni quan l’alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora per fer-hi les pràctiques, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent.
  • Pràctiques extracurriculars (PAE E):
   • No formen part del pla d’estudis corresponent. Els estudiants les poden fer amb caràcter voluntari durant el seu període de formació amb les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars.
   • El sol·licitant ha de manifestar el seu interès per fer-les en el moment de cursar la sol·licitud d’admissió.
   • Segons el tipus de programa que les inclogui, el Servei de Carreres Professionals ha de determinar prèviament l’abast del servei que ha de prestar a l’alumne pel que fa a la realització de les pràctiques, i n’informarà en l’apartat corresponent de difusió del programa a la pàgina web. A aquest efecte, el Servei de Carreres Professionals ha de distingir entre dues modalitats d’abast:
    • Assessorament i gestió de pràctiques: inclou el contacte actiu per part del Servei de Carreres Professionals amb empreses i la promoció de la candidatura dels alumnes, a més de la formalització de la seva estada en pràctiques mitjançant la subscripció del conveni de cooperació educativa oportú en cas que l’alumne sigui seleccionat per l’entitat col·laboradora. El Servei de Carreres Professionals també durà a terme la gestió de la subscripció del conveni en els casos en què l’alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora per fer-hi les pràctiques, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent. Aquesta modalitat equival a la que es preveu en el cas de les pràctiques curriculars.
    • Gestió del conveni: inclou la gestió de la subscripció del conveni de cooperació educativa oportú per a la realització de pràctiques quan l’alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora per fer-hi les pràctiques, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent.
  El Servei de Carreres Professionals ha d’impulsar l’establiment de convenis amb empreses i institucions, i atorgar prioritat als estudiants que facin pràctiques curriculars davant els que sol·liciten pràctiques extracurriculars, en compliment de la normativa vigent.
 10. Superació
  Per obtenir el títol s’han de superar les proves corresponents, així com presentar i aprovar els treballs sol·licitats. En el cas dels programes presencials i semipresencials també és un requisit imprescindible assistir a un mínim del 80% de les sessions lectives del conjunt del programa.
 11. Matrícula a crèdits no superats i reconeixements
  • No superació: En cas que no se superi el programa en el curs acadèmic vigent, l’import de reactivació de matrícula en un curs acadèmic posterior serà de 300€ en els màsters universitaris, de 200€ en els màsters propis i els postgraus i de 50€ en els cursos de perfeccionament i els altres programes. Addicionalment, s'ha de pagar el 20% de l’import dels crèdits per recuperar. En qualsevol cas, la reactivació està subjecta al compliment del règim de permanència.
  • Reconeixements: Cal consultar prèviament la possibilitat de reconeixement. En el cas dels màsters universitaris, estan previstos en la corresponent memòria de verificació. En cas de reconeixement d’un títol propi UPF a màster universitari, l’import d’activació de matrícula és de 300€. Addicionalment, s'ha de pagar l’import corresponent als crèdits pendents de realització, que es valoren al preu/crèdit vigent del programa.
  Els imports especificats en aquest apartat no són susceptibles d’aplicació de descomptes.
 12. Permanència i règim de dedicació als màsters universitaris
  • Permanència:
   • Másters propis i postgraus: Per tal de continuar amb els mateixos estudis, els estudiants han d’haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits matriculats.
    Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar amb els seus estudis, disposen d’una segona convocatòria ordinària addicional i poden reactivar la seva matrícula el curs acadèmic següent. Hi ha la possibilitat d'una tercera convocatòria, extraordinària, mitjançant una petició prèvia a què cal adjuntar la justificació documental dels motius que la fonamenten. El termini màxim per demanar aquesta excepció és de quinze dies des de la notificació de les avaluacions definitives.
    Per poder accedir a aquestes convocatòries addicionals, cal abonar l'import corresponent a la reactivació de matrícula (vegeu l’apartat «Matrícula a crèdits no superats i reconeixements»).
    En cas que s'anul·li definitivament el programa, es donaran facilitats per poder-lo acabar.
    Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, hagin perdut el dret de continuar amb els seus estudis, hauran de matricular-se íntegrament al programa. Ho podran fer una vegada més amb caràcter ordinari i, si fos necessari, amb l’autorització prèvia, fins a una tercera vegada, amb caràcter extraordinari.
    En cas que l’estudiant disposi, per motius justificats i amb l’acceptació prèvia de la Fundació UPF-IDEC, d’una baixa temporal, pot estar fins a un màxim d’un any sense reprendre la matrícula. En cas que vulgui reprendre-la dins dels terminis establerts, haurà de sol·licitar la seva reincorporació. Aquesta sol·licitud de readmissió ha d’anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals se sol·licita la readmissió. En tot cas, és requisit imprescindible no haver esgotat el règim de permanència.
   • Másters universitaris: Com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que imparteix màsters universitaris o màsters oficials de postgrau, la normativa aplicable en qüestions de permanència és la Normativa de permanència dels estudiants en els estudis de màster oficial de postgrau.
  • Règim de dedicació als màsters universitaris: El règim de dedicació estableix que es pot formalitzar la matrícula a un màster universitari amb dedicació a temps complet o a temps parcial. La memòria de verificació de cada màster universitari especifica el detall del nombre de crèdits de què cal matricular-se en cada curs acadèmic.
   • Temps complet: Els estudiants s’han de matricular de tots els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol. En cas de no superar tots els crèdits, i sempre que se n’hagi aprovat un mínim de 50, l'estudiant ha de matricular-se al curs següent de la totalitat de crèdits que li falten per a l'obtenció del títol i abonar l’import de reactivació de matrícula.
   • Temps parcial
    • En el primer curs acadèmic els estudiants han de matricular-se del nombre de crèdits especificats a la memòria de verificació del pla d'estudis, segons el que s'hi estableixi per a la dedicació a temps parcial.
    • En els cursos successius han de matricular-se del nombre total de crèdits especificats a la memòria de verificació, segons el que s'hi estableixi per a la dedicació a temps parcial, més els crèdits del curs anterior no superats i necessaris per a l'obtenció del títol.
   Tant a temps complet com a temps parcial, per tal de continuar amb els mateixos estudis, els estudiants hauran d’haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s’hagin matriculat en el primer curs del programa.
 13. Emissió de certificats
  Els certificats acadèmics estàndard de matrícula, superació o notes tenen un preu d'expedició de 25€. El primer certificat de matrícula o superació emès és gratuït. El termini d'entrega del certificat de notes és de 7 dies hàbils.
  Qualsevol certificat que se sol·liciti fora de l'estàndard establert per la Fundació IDEC-UPF té un cost de 45€. El certificat sol·licitat es fa donant fe de les dades que romanguin a l’arxiu acadèmic i el termini d'entrega és de 4 dies hàbils.
  Tots els certificats es duen a terme a partir de la confirmació del pagament de la quantitat establerta.
  Cada còpia addicional de certificat té un cost de 6€.
  L'expedició de qualsevol certificat està condicionada a estar al corrent dels pagaments que corresponguin al programa cursat, així com a l'entrega de la documentació acadèmica requerida per poder iniciar el programa.
  L'enviament per correu certificat, de qualsevol tipus de certificat, té un preu de 10€.
 14. Emissió de títols i duplicats
  • Màsters propis i postgraus: Els participants tenen dret a rebre el títol del programa en què es matriculen. En cas de matrícula modular, amb la superació del darrer mòdul/programa, s’obté el títol del programa superior en lloc del del mòdul/programa cursat. Un cop superat el programa, poden sol·licitar qualsevol altre títol que formi part de l'itinerari. Cada títol addicional té un cost de 160€ en concepte d'expedició.
   En cas que no s'hagi presentat la documentació en els terminis establerts, caldrà pagar la quantitat de 200€ en concepte de despeses de tramitació de títol fora de termini, per poder emetre el títol un cop superat el programa.
   Els duplicats dels títols tindran un preu d'expedició de 70€.
   La gestió de legalitzar els títols obtinguts tindrà un preu de 40€.
   L'enviament, per correu certificat, de títols de programes presencials i semipresencials té un preu de 10€.
  • Màsters universitaris: Cal pagar la quantitat estipulada en la normativa vigent en el moment de la sol·licitud (decret de preus publicat anualment per la Generalitat de Catalunya), en concepte de drets d'expedició de títol. El participant únicament es considera titulat un cop hagi sol·licitat i pagat els drets d’expedició del títol corresponent.
   Atès que el participant no rebrà el títol de màster universitari de forma immediata, un cop superat el programa i satisfets els drets d’expedició del títol vigents, s'emet, sense cost addicional, un certificat que acredita que ha cursat el programa.
   En cas de pèrdua del resguard de títol de màster universitari, es pot sol·licitar un certificat supletori amb un cost de 40€.
   En cas que no s'hagi presentat la documentació en els terminis establerts, encara que el participant sigui apte, no serà possible sol·licitar el títol corresponent ni cap altra certificació.
   L'enviament, per correu certificat, del resguard de títol dels màsters universitaris de modalitat presencial i/o semipresencial té un preu de 10€.
   La Fundació IDEC-UPF ofereix assessorament sobre els tràmits necessaris per poder legalitzar tant el resguard com el títol mateix de màster universitari.
  • Duplicats de carnets: Els duplicats dels carnets d’estudiant o d’alumni tenen un preu d'expedició de 10€.
 15. Realització d'activitats
  En el supòsit que el participant, en la realització de les activitats acadèmiques exigides pel programa, per ell mateix o en companyia d'altres, creï un treball, una obra o una prestació susceptible de protecció d'acord amb la normativa vigent sobre propietat intel·lectual, sota la direcció, la coordinació o la supervisió de l'equip docent del programa, el participant:
  • Es compromet a complir amb la política interna de propietat intel·lectual de la Fundació IDEC-UPF,* que ha llegit i entès.
  • Es compromet a incorporar la cita següent en els crèdits o en un lloc destacat de l'obra o prestació protegida: «Una iniciativa del programa de [NOM DEL PROGRAMA] de la Universitat Pompeu Fabra».
  • Autoritza la Fundació IDEC-UPF a fer un ús docent i promocional de l'obra o prestació protegida, en el context de la programació de la Fundació IDEC-UPF, així com a utilitzar el nom i la imatge del seu autor o coautors.
  En el supòsit que el participant, en la realització de les activitats acadèmiques exigides pel programa, per ell mateix o en companyia d'altres, creï una feina, una obra o una prestació susceptible de ser comercialitzada o utilitzada en activitats d'organitzacions terceres, cal formalitzar un acord entre el participant i la Fundació IDEC-UPF que reguli les condicions de comercialització o utilització, sempre de conformitat amb la política interna de la Fundació IDEC-UPF a aquest respecte.*
   
  * POLíTICA INTERNA DE LA FUNDACIÓ IDEC EN MATÈRIA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN PROGRAMES DE CREACIÓ
  La Fundació IDEC-UPF duu a terme la seva activitat en l'àmbit docent i inclou la creació de continguts objecte de drets de propietat intel·lectual, als quals aplica la seva política interna de propietat intel·lectual sobre les obres resultants, de les quals esdevé titular exclusiu per cessió dels autors. L'abast de la cessió és absolut i exclusiu i el seu àmbit temporal i territorial és el màxim assenyalat per la llei de propietat intel·lectual corresponent. Així mateix, la cessió engloba totes les modalitats d'explotació en qualsevol suport.
  La Fundació IDEC-UPF reconeix als autors els seus drets morals i atorga als autors una llicència no exclusiva amb l'abast més ampli perquè gestionin l'obra i l'explotin comercialment a tot el món i en el màxim àmbit temporal, i perquè es beneficiïn íntegrament de qualsevol rendiment econòmic generat per aquesta explotació.
  Els participants que es matriculin en programes de creació de continguts susceptibles de ser explotats comercialment en projectes acadèmics en el si de la Fundació IDEC accepten la política de propietat intel·lectual de la Fundació IDEC-UPF sobre l'OBRA, la qual manifesten conèixer i entendre.
 16. Custòdia de treballs finals
  Els treballs de final de màster que s'hagin cedit per a la consulta al Centre de Recursos de la Fundació IDEC-UPF s’han de conservar durant un màxim de dos anys. Un cop superat aquest període, si no se n'ha sol·licitat la devolució, no se'n garanteix la conservació.
 17. Protecció de dades personals
  Les dades de caràcter personal que es faciliten a la Fundació IDEC-UPF, així com les que es facilitin al llarg de la relació contractual com a alumne o antic alumne, s'introdueixen en un arxiu de dades informatitzat i són utilitzades per la Fundació IDEC-UPF, directament o a través d'entitats col·laboradores, per a la gestió, la preparació i el seguiment adequat del curs, incloses la gestió de l'expedició dels títols i la gestió de les pràctiques externes en empreses, si n'hi ha, així com la gestió dels pagaments i els cobraments que calgui fer per a la Fundació IDEC, i per a tots aquells assumptes que es derivin de la condició d'alumne o antic alumne. Així mateix, les dades s'utilitzen per enviar informació sobre els serveis de la Fundació IDEC-UPF que puguin interessar l'alumne. Aquesta informació s'envia per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques. Així mateix, s'atorga consentiment informat i exprés perquè la Fundació IDEC-UPF pugui cedir aquestes dades de caràcter personal a les entitats Associació d'Antics Alumnes i Universitat Pompeu Fabra, amb les finalitats acadèmiques i de gestió pròpies d'aquestes entitats, afins a les citades anteriorment. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, es comunica que la Fundació IDEC-UPF, fundació amb domicili al carrer de Balmes, 132-134, de Barcelona (Espanya), és el destinatari final d'aquestes dades i qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús de tractament de les dades de caràcter personal que se li facilitin. A més, s’autoritza expressament la Fundació IDEC-UPF per fixar i reproduir la imatge personal de l’alumne sempre vinculada a la relació acadèmica amb la Fundació IDEC-UPF, en vídeos o fotografies destinades a la seva reproducció o comunicació pública en comunicacions corporatives de la Fundació IDEC-UPF amb la finalitat de promoure les seves activitats acadèmiques. Amb tot, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) de les dades en els termes legals, adreçant-se per escrit al Departament d’Assessoria Jurídica de la Fundació IDEC-UPF, a l'adreça citada anteriorment.
 18. Resolució de controvèrsies
  Qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la interpretació d'aquest document s’ha de sotmetre a la llei espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre.

Twitter Linkedin Bookmark and Share
© IDEC-Universitat Pompeu Fabra